HORIZONT 2020 – Program za istraživanje i inovaciju

HORIZONT 2020 je program Evropske unije za budžetski period 2014-2020 godine, a namenjen je malim i srednjim preduzećima koji imaju inovativni potencijal. Osnovni cilj programa Horizont 2020 je ubrzavanje realizacije ideje od laboratorije do tržišta, osloboditi potencijal za privredni i opšte društveni razvoj koji leži u istraživanju i inovacijama, kako bi Evropa postala lider u naučnim istraživanjima, proizvodnji inovativnih proizvoda i usluga i kako bi se istraživački kapaciteti stavili u službu rešavanja savremenih društvenih izazova.

Finansijska sredstva: Budžet Programa iznosi 77 mlrd evra i nad nacionalnog je karaktera, nema određenog budžeta za Republiku Srbiju.

Kroz dva načina konkurisanja, učesnici programa dobijaju do 70% pokrivenih troškova:

  1. Instrument za MSP (eng. SME instrument) je poseban segment programa Horizont 2020 namenjen malim i srednjim preduzećima. Osnovni cilj ovog instrumenta je da podrži inovativna MSP kroz mehanizam koji je jednostavan i lak za prijavu. Ovaj način konkurisanja podrzumeva proces koji se odvija u dve faze. Faza 1: podrazumeva podnošenje biznis plan na 10 strana koje će predstaviti odličnu biznis/inovatinu ideju a predviđen budžet za to je 50,000 evra lamp sum, bez potrebe pravdanja troškova. Faza 2: podrazumeva realizaciju biznis ideje sa mogućim budžetom do 2,5 miliona evra, što uključuje do 70% ne povrtanih sredstava.

 

  1. Konzorcijumski projekti, namenjen malim i srednjim preduzećima koji mogu učestvovati u projektima koji se finansiraju iz Horizonta 2020 kao članovi transnacionalnih konzorcijuma, koji se sastoje od najmanje tri različita partnera iz tri različite zemlje članice EU ili zemlje uključenih u Horizont 2020. Ova vrsta saradnje najčešće okuplja istraživačke, privredne i druge organizacije čime se obezbeđuje da inovacije koje nastaju u ovakvoj saradnji imaju tržišni potencijal.

 

Korisnici programa:

  • Postojeći preduzetnici i MSP
  • Velike kompanije
  • Istraživači, Istraživački instituti, istraživačke grupe na univerzitetima
  • Vladine, nevladine i privatne organizacije/institucije

 

Ciljevi programa

Horizont 2020 je evropski program, koji zahteva prekograničnu, panevropsku saradnju i povezivanje, čiji rezultati pomeraju naučne i privredne domete na evropskom nivou. Svi koji se prijavljuju za ovaj program, moraju meriti svoj doprinos ciljevima programa upravo iz tako postavljene evropske perspektive.

 

KONTAKT  TAČKE U SRBIJI i EU

Ministarstvo prosvetem, nauke i tehnološkog razvoja

Kontakt telefon: 011 3616 526, 3640 230/ext 107

 

Privredna komora Srbije

Centar za EU integracije

Kontakt telefon : 011 3300 536